Echa XXII sesji Rady Powiatu

aktualizacja: 2020-01-29 11:17:23     nr wiadomości: 41320     przeczytano: 6685     Ilość komentarzy komentarze: 1

29 stycznia br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Posiedzenie miało charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.

Waldemar Remfeld, Starosta Grajewski oraz Tomasz Cebeliński, Wicestarosta wręczyli nagrody oraz listy gratulacyjne dyrektorom szkół wyróżnionych w rankingu Perspektyw. Wyróżnienie odebrali:
Grzegorz Curyło – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie za zajęcie 9 miejsca w Rankingu Wojewódzkim Liceów Magazynu Perspektywy, uzyskując przy tym Srebrną Tarczę Perspektyw;
Dariusz Koniecko – Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie za 15 miejsce w Wojewódzkim Rankingu Techników, uzyskując przy tym Brązową Tarczę;
Zdzisława Choynowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie za 16 miejsce w Wojewódzkim Rankingu Techników.


3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał RP i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Waldemar Remfeld.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w minionym roku przedstawił Antoni Milewski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.

Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku została utworzona w celu realizacji zadań Starosty Grajewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W 2019 r. zmian w składzie osobowym Komisji nie było, Komisja działała w składzie: Waldemar Remfeld - Starosta, Przewodniczący Komisji, Grzegorz Gardocki - Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, Waldemar Tadeusz Wieczorek, -  członek Zarządu Powiatu Grajewskiego, ks. Tomasz Chludziński, podinsp. Marek Palecki – Komendant Powiatowy Policji w Grajewie, asp.szt. Waldemar Brzozowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa, st. bryg. Andrzej Jabłoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Jerzy Jan Nikliński – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, Antoni Milewski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. 

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należą m.in.:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
- opiniowanie programów działania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych  powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja w 2019 r. odbyła 2 posiedzenia. Na każdym posiedzeniu przedstawiana była bieżąca informacja i ocena dotycząca bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz innych  zagrożeń występujących, bądź mogących wystąpić na terenie powiatu. Tematem pierwszego posiedzenia był problem cyberprzestępczości oraz oszustw na wnuczka, policjanta, urzędnika itp. Oraz zamierzenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa w 2019 r., w tym udział starostwa i jednostek wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej w ćwiczeniu szczebla  wojewódzkiego „Podlasie 2019”; drugiego – analiza zagrożeń wynikających z niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym i podejmowane działania profilaktyczne w zakresie ochrony ludności, możliwości udzielania pomocy i wsparcia osobom szczególnie narażonym na trudne warunki okresu zimowego, nowe zagrożenia cyberprzestępczością oraz podsumowanie ćwiczeń „Podlasie 2019”.

Podejmowane różnorodne programy, akcje i działania planowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przynoszą pożądane efekty. W ocenie komisji, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  powiatu jest dobry. Jak wynika z prowadzonych analiz wzrasta również poczucie bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu. Nie zwalnia to jednak samorządów, instytucji i służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa obywateli z obowiązku podejmowania  wytężonych i skutecznych działań mających na celu poprawę tego stanu.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Podjętą uchwałą radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Gminy Wąsosz nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 197/1 o powierzchni 0,0111 ha, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0009 Modzele jednostka ewidencyjna 200406_2 Wąsosz z przeznaczeniem na cel publiczny pod drogi – drogę powiatową 1824B Wąsosz – Modzele – Ławsk.

b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2020 r.,

Według jednogłośnie przyjętego  planu pracy tematami posiedzeń Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grajewskiego w 2020 r. będą:

I kwartał:
-  opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2020 r.;
- analiza sytuacji finansowej Starostwa jako jednostki samorządowej - realizowane zadania, zatrudnienie, wynagrodzenie, koszty funkcjonowania;
- analiza planu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, dla których powiat jest organem prowadzącym;
- informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg;
- sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Grajewie w 2019 r.;
- sprawozdanie z działalności Biblioteki Powiatowej działającej przy MBP w Grajewie w latach 2018-2019;
- rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesje Rady Powiatu.

II kwartał:
- analiza wykonania budżetu powiatu za 2019 r.;
- stan dróg powiatowych, ich przygotowanie do eksploatacji wiosenno-letniej i sezonu turystycznego; - analiza wykazu dróg wymagających odnów zapobiegawczych, dróg planowanych do remontu i przebudowy;
- problematyka i stan bezrobocia na terenie Powiatu Grajewskiego;
- sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.;
- zapoznanie się ze sprawozdaniami o sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych powiatu grajewskiego – zakładów ochrony zdrowia: Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie, Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie za 2019 r. oraz z sytuacją bieżącą tych jednostek;
- rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesje Rady Powiatu.

III kwartał:
- analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.;
- analiza sytuacji finansowej szkół, dla których powiat grajewski jest organem prowadzącym oraz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Grajewie - stan zagospodarowania mienia, zadania inwestycyjne, stan zatrudnienia, poziom wynagradzania;
- analiza sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - realizowane zadania, zatrudnienie, wynagrodzenie, koszty funkcjonowania.; 
- analiza stanu zagospodarowania mienia stanowiącego własność powiatu;
- zapoznanie się ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych powiatu grajewskiego realizowanych w 2020 r.;
- rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesje Rady Powiatu.

IV kwartał:
- analiza zadłużenia powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń;
- przygotowanie propozycji do projektu budżetu powiatu grajewskiego na rok 2021;
- rozpatrzenie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2021 rok przedłożonego przez Zarząd Powiatu i opracowanie opinii Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej;
- informacja o przygotowaniu dróg do sezonu zimowego 2020/2021;
- rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesje Rady Powiatu.

Tematyka planu pracy komisji może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.,

W bieżącym roku Komisja w swojej pracy będzie zajmowała się rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji składanych przez obywateli na działania starosty oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz innymi sprawami przydzielonymi przez Radę Powiatu.

d) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,

Roczny plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. został zatwierdzony jednogłośnie. Plan pracy zakłada:

- w I kwartale przeprowadzenie kontroli w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie;
- w II kwartale przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu powiatu za 2019 r. Zarządu Powiatu Grajewskiego kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie oraz przygotowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli za 2019 r.;
- w III kwartale w III kwartale kontrolę w Szpitalu Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie;
- w IV kwartale kontrolę w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Szczuczynie oraz w Zespole Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Szczuczynie.

e) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2020 r.,

Roczny plan pracy Rady Powiatu Grajewskiego obejmuje m.in.:

- zatwierdzenie planów pracy Rady Powiatu Grajewskiego i komisji na 2020 r.;
- rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.;
- zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 r. na terenie powiatu grajewskiego; informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2019 r.;
- zapoznanie się z informacją o zimowym utrzymaniu dróg;
- rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2019 r. i udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu;
- rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej powiatu za 2019 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 r.;
- rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r.;
- ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 r. w Powiecie Grajewskim;
- zapoznanie się z informacją z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, z informacją o stanie dróg powiatowych, przygotowaniu do sezonu turystycznego, informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Grajewskim, o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego za 2019 r., o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu grajewskiego w roku szkolnym 2019/2020 oraz o stanie oświaty w szkołach prowadzonych przez powiat grajewski w roku szkolnym 2020/2021 a także informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych, o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu czy też o stanie środowiska w powiecie grajewskim.

f)  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, 

W budżecie powiatu grajewskiego na 2020 rok wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pedagogów. 

Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  wynosi do 50% kwoty tych opłat za jeden semestr nauki, nie więcej niż 800 zł.

Środki planuje się przeznaczyć  na dofinansowanie:

-  w zakresie form kształcenia: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia branżowe dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
- w zakresie specjalności kształcenia: doradztwo zawodowe i edukacyjne dla młodzieży, psychologia i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, edukacja, rehabilitacja, rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem, etyka i filozofia w szkole. 

Specjalności, związane z: podniesieniem posiadanych kwalifikacji i udoskonalaniem umiejętności nauczycieli w nauczaniu danego przedmiotu czy prowadzeniu danego rodzaju zajęć, w tym specjalistycznych, aktualizowaniem wiedzy z zakresu przepisów oświatowych, wiążących się bezpośrednio z kształceniem uczniów, w szczególności w zakresie wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego w szkołach i kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, rozwijaniem kompetencji matematycznych i informacyjno-komunikacyjnych uczniów, profilaktyką uzależnień w szkołach, wychowaniem do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

Specjalności związane z zakresem przedmiotów zawodowych i praktyczną nauką zawodów, nauczanych przez nauczycieli: rolnicze, budowlane.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

g) w sprawie powierzenia miastu Grajewo zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania.

7. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.  

 

A pan Cebeliński to jaki urząd reprezentuje? Bo z tym znaczkiem na klapie marynarki to już nie wiem? on jest ze Starostwa czy Miasta Grajewo? a może sam Cebeliński nie wie kogo reprezentuje, jeżeli jest wicestarostą to wypada nosić znaczek Powiatu.
Napisał: obserwator dodano: 2020-01-30 13:30:45

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.