Echa sesji Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2020-02-03 09:21:54     nr wiadomości: 41319     przeczytano: 7147     Ilość komentarzy komentarze: 3

29 stycznia br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XV sesja Rady Miasta Grajewo.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

W obradach Rady Miasta Grajewo uczestniczył Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W swoim wystąpieniu m.in. zadeklarował pełne wsparcie działań samorządu.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta w 2019 r.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej "Przystań" i połączenia jej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie;

Na mocy podjętej uchwały utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego, w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlica Środowiskowa "Przystań" z siedzibą w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 2b, która działać będzie w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. Szczegółowe zadania oraz organizację placówki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora MOPS w Grajewie. Źródłem finansowania zobowiązań placówki będą: środki w ramach dofinansowania projektu "Świetlica Środowiskowa w Grajewie" i środki własne miasta.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z ustawą o pomocy społecznej obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, a jedną z podstawowych form wsparcia rodzin jest objęcie opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. W celu wykonywania przez gminę zadań w tym obszarze uzasadnione jest wsparcie dzieci i rodzin poprzez utworzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (forma ta zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań). 

Miasto Grajewo na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu  funkcji opiekuńczych pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uzyskując dofinansowanie na realizacje projektu pn. "Świetlica Środowiskowa w Grajewie". Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Całkowita wartość projektu 401 556,245 zł w tym dofinansowanie w wysokości 381 478,25 zł. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych związanych z działalnością świetlicy będzie: dofinansowanie w ramach projektu "Świetlica Środowiskowa w Grajewie" oraz wkład własny MOPS . Okres realizacji projektu 01.02.2020 r. do 31.07.2021 r. Po zakończeniu realizacji projektu świetlica będzie utrzymywana ze środków własnych, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie posiada we własnym budżecie.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy;

Radni przyjętą uchwałą wprowadzili zmiany w załączniku do uchwały nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy. Po zmianach:

• § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymał brzmienie: II stopnia - może otrzymać uczeń, który jest laureatem co najmniej jednego konkursu z zajęć edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim bądź finalistą co najmniej jednej olimpiady na szczeblu centralnym, organizowanych przez podmioty, o których mowa w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.”;

• § 9 ust. 1 pkt 1otrzymał brzmienie: za osiągnięcia z okresu styczeń - czerwiec danego roku w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia; za osiągnięcia z okresu lipiec - grudzień danego roku w terminie od 1 stycznia do 28 lutego następnego roku.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

c) przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych miasta Grajewo na lata 2020-2022";

Zgodnie z jednogłośnie podjętą uchwałą zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta w przedmiocie projektu „Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020-2022”. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 7 lutego do 20 lutego 2020 r.,  ich celem jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji mieszkańców miasta do wskazanego projektu dokumentu. Projekt „Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020-2022”. stanowi załącznik do podjętej uchwały. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta.

d) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

Stawkę dotacji przedmiotowej, obowiązującą w zakresie wyliczania kwoty dotacji należnej Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych z budżetu Miasta Grajewo na 2020 ustalono na 1,05 zł miesięcznie do 1 m² powierzchni  użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań, stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Grajewo.

e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

g) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2020 r.;

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2020 rok zakłada:
I kwartale:
- ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2020 r.;
- kontrolę realizacji zadania – utrzymanie zieleni na terenie miasta Grajewo w 2019 r.

w II kwartale:
- sporządzenie opinii w sprawie budżetu miasta Grajewo za rok 2019;
- sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r,;
- kontrolę realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

w III kwartale:
- kontrolę kompleksową działalności Przedszkoli Miejskich w Grajewie, w zakresie rekrutacji dzieci do placówek w 2020 r.;

w IV kwartale:
- ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na 2021 r.;
- przygotowanie dokumentacji do rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.


h) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2020 r.;

Według jednogłośnie przyjętego  planu tematami posiedzeń Komisji Budżetu Miasta Grajewo w 2020 r. będą:

I kwartał:
- wierzytelności i zobowiązania miasta Grajewo wg stanu na 31.12.2019 roku. Efekty działań Windykacyjnych;
- ocena wykonania budżetu miasta Grajewo za 2019 r.;
- budynki i lokale komunalne – analiza kosztów związanych z utrzymaniem i przychodów;
- informacja o przeprowadzonych inwestycjach i remontach w latach 2018-2019;
- informacja o stanie mienia Miasta;

II kwartał:
- przegląd wyników postępowań przetargowych – omówienie wyników finansowych;
- informacja nt. efektów działań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
- ocena ściągalności podatków. Informacja o wysokości umorzonych podatków;

III kwartał:
- ocena ściągalności podatków. Informacja o wysokości umorzonych podatków;
- informacja o sytuacji finansowej miasta z uwzględnieniem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłat;

IV kwartał:
- analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.;
- analiza Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Grajewo podejmowanych w trakcie realizacji budżetu miasta w 2020 r.;
- środki UE – omówienie podjętych działań i kierunków zmierzających do ich pozyskania. Analiza możliwości pozyskania ich w najbliższych latach.

Plan pracy komisji należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania nowych tematów.

i) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2020 r.;

Roczny plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta zakłada:
w I kwartale:
- opracowanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2020 r.;
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- gospodarka odpadami na terenie miasta Grajewo;
II kwartale:
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- perspektywy rozwoju TBS-u (kwestia programu Mieszkanie Plus);
- ocena stanu dróg miejskich po okresie zimowym. Utrzymanie dróg i zakres prac remontowych;
- informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan bieżący i zamierzenia;
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w zakresie rzeczowo-finansowym – wykonanie w 2019 r. i zadań planowanych do wykonania w 2020 r. Ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja);
III kwartale:
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście;
- termomodernizacja miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- parki miejskie - omówienie realizowanych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem „Parku Solidarności”. Ocena stanu estetycznego miasta;
IV kwartale:
- opiniowanie projektów uchwał i spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2020 r.;
- informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021;
- informacja na temat porządku publicznego w mieście, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
- przyjęcie planu pracy komisji na 2021 r.


j) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2020 r.;

Według jednogłośnie przyjętego  planu tematami posiedzeń Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta w 2020 r. będą:
w I kwa
rtale:
- opracowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Grajewo na 2020 r.;

- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- sprawozdanie z działalności: Grajewskiego Centrum Kultury w mieście Grajewo za rok 2019 ( w tym dane o funkcjonowaniu kina, budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r.); Grajewskiej Izby Historycznej za 2019 r. (środki finansowe dla GIH, kadra, zamierzenia na 2020 r.); Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” za 2019 r. (środki finansowe dla CTM-MM, kadra, zamierzenia na 2020 r.);
- informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. – budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r.;
- informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie za 2019 r. budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r., w tym informacja na temat funkcjonowania „Białego Orlika” oraz działalności pływalni miejskiej w 2019 r.;
- planowane imprezy kulturalne i sportowe na terenie miasta Grajewo w roku 2020;
II kwartale:
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2019;
- sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonej KS Warmia Grajewo w 2019 r.;
- stan obiektów sportowych w mieście Grajewo;
- informacja na temat działalności w 2019 r.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o coroczne sprawozdanie z działalności instytucji i analizę oceny zasobów pomocy społecznej, Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, Centrum Integracji Społecznej - budżet, kadra, Klubu Seniora, Zespołu interdyscyplinarnego w roku 2019;
- sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Miastu w zakresie wspierania rodzin w roku 2019 (ustawa o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej);
- ośrodki wsparcia dziennego pobytu. Informacja o zabezpieczeniu miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w mieście Grajewo. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” za 2019 r.;
- informacja o realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2019 r.;
- informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2020”
- informacjach o planowanych formach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanych przez miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta Grajewo w roku 2020;
- informacja o działalności w 2019 r. Żłobka Miejskiego z uwzględnieniem dotacji z Rządowego Programu Maluch;
III kwartale:
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- informacja o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2020”;
- przegląd obiektów zarządzanych przez GCK;
- informacja dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 – ilość dzieci w tym dzieci przyjętych, ilość dzieci nie przyjętych do przedszkoli, ilość klas integracyjnych, budżet, kadra, problemy z jakimi borykają się dyrektorzy;
- informacja o zrealizowanych w czasie wakacji zajęciach sportowych i artystycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta Grajewo w okresie wakacji szkolnych w roku 2020;
- informacja na temat pomocy materialnej dla uczniów grajewskich szkół, w tym na temat stypendiów szkolnych, stypendiów sportowych itp. udzielonych w 2019 r.;
- informacja na temat realizacji polityki miasta Grajewo względem osób starszych i niepełnosprawnych w 2019 r.;
- sprawozdanie z realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz z funkcjonowania programu Grajewskiej Karty Seniora w 2019 r.
IV kwartale:
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz spraw związanych z tematyką przygotowaną na sesje Rady Miasta Grajewo;
- spotkanie z przedstawicielami klubów i sekcji sportowych działających na terenie Miasta Grajewo (osiągnięcia i problemy);
- informacja na temat realizacji programów: Program Rodzina 500+ oraz Dobry Start w mieście Grajewo w 2019 r.;
- analiza realizacji programów zdrowotnych w mieście Grajewo w roku 2019;
- informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie w 2019 r.;
- informacja na temat realizacji zadań wynikających z przyjętego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.;
- informacja ma temat realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2019 r.;
- informacja ze współpracy miasta Grajewo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz współpracy międzynarodowej miasta Grajewo w 2019 r.;
- informacja z realizacji uchwał Rady Miasta z zakresu działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 r.;
- przygotowanie planu pracy komisji na 2021 r.;
- podsumowanie pracy komisji za rok 2020.


k) planu pracy Rady Miasta na 2020 r.

Tematami obrad pracy Rady Miasta będą:
w I kwartale:
- zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta oraz planu pracy Rady Miasta na 2020 r.;
- Miasto Grajewo w kontekście zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030” – problemy zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych;
- informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście w roku 2019 w kontekście przygotowywanego Raportu o stanie miasta Grajewo, z uwzględnieniem: ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, stanu oświetlenia miasta, w tym doświetlenia przejść dla pieszych, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja) oraz bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta;
- realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami - podjęcie uchwał w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2019 r., w tym: funkcjonowanie Programu 500+, informacja o działalności zespołu interdyscyplinarnego;
- budynki i lokale komunalne – analiza kosztów związanych z utrzymaniem i przychodów. Informacja o przeprowadzonych inwestycjach i remontach w roku 2019 w kontekście przygotowywanego Raportu o stanie miasta Grajewo;
- ocena wykonania budżetu miasta Grajewo za 2019 r.;
- funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w kontekście zaplanowanych działań na rok 2020;
- informacja o nieruchomościach gruntowych sprzedanych w 2019 r. i przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.;
- sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2019;
- działalność instytucji kultury w mieście w aspekcie zaspokajania potrzeb mieszkańców w 2019 r. (budżet, promocja, kadra). Plany na 2020 r.:Grajewskiego Centrum Kultury (GIH, CTM-MM), Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci, remont Klubu Hades;
- planowane imprezy kulturalne oraz inne formy działań w kontekście obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu, w tym Dni Grajewa 2020;
- informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie w 2019 r. w kontekście przygotowywanego Raportu o stanie miasta Grajewo. Plan pracy na 2020 r., w tym, wykorzystanie obiektów sportowych - Stadionu Miejskiego im. Witolda Terleckiego, boiska przy Klubie Hades, lodowiska, Pływalni Miejskiej;
- sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych KS Warmia Grajewo w 2019 r.;
- koszty utrzymania zieleni miejskiej w 2019 r. Projekty zagospodarowania terenów miasta w zakresie zieleni w 2020 r. - parki miejskie;
- informacja o promocji miasta w 2019 r. ze wskazaniem zamierzeń na 2020 r.;
- informacja o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych udzielanych przez miasto Grajewo w 2019 roku uczniom mieszkającym w Grajewie;
- podejmowanie uchwał i analiza zagadnień wynikających z bieżących potrzeb;

w II kwartale:
- raport Burmistrza o stanie miasta Grajewo;
- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. – udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta – podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie;
- informacja na temat zasobów mieszkaniowych miasta: sprzedaż mieszkań komunalnych, stan zasobu mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe, zaległości czynszowe;
- ocena stanu dróg miejskich po okresie zimowym: koszty utrzymania dróg, planowane prace remontowe;
- informacja na temat działań związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
- efekty postępowań przetargowych- wyniki finansowe;
- informacja na temat realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2019 r.;
- informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna dłoń”;
- ocena realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 w oparciu o materiał sprawozdawczy oraz wykorzystanie środków finansowych budżetu miasta: katalog organizacji pozarządowych, organizacje aktywne;
- informacja o zrealizowanych lub podjętych w 2019 r. zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (programy zdrowotne);
- informacja o działalności Żłobka Miejskiego z uwzględnieniem dotacji z Rządowego Programu „Maluch”;
- podejmowanie uchwał i analiza zagadnień wynikających z bieżących potrzeb;

w III kwartale:
- analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Sytuacja finansowa miasta z uwzględnieniem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłat;
- informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r.;
- informacja o kosztach i przebiegu imprezy Dni Grajewa 2020;
- stan przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021: remonty wykonane w czasie wakacji, zabezpieczenie miejsc w przedszkolach w kontekście potrzeb społecznych, liczba uczniów w szkołach a kadra pedagogiczna, klasy integracyjne w szkołach, problemy wymagające rozwiązania;
- informacja na temat form działalności miasta w zakresie wspierania uczniów zdolnych, w tym stypendia sportowe, mecenat artystyczny;
- informacja na temat funkcjonowania Spółek Miejskich PUK,PEC,TBS w roku 2019;
- informacja na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- informacja na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2020 r.: liczba zwiedzających, w tym grup zorganizowanych z innych miejscowości, wstępna ocena skuteczności podjętych działań promocyjnych, zajęcia prowadzone dla dzieci, wynajem sali konferencyjnej;
- podejmowanie uchwał i analiza zagadnień wynikających z bieżących potrzeb

w IV kwartale:
- informacja o pozyskanych w 2020 r. środkach pozabudżetowych, w tym z funduszy unijnych;
- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2019/2020, w tym: wyniki sprawdzianów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty);
- sport w mieście: podsumowanie osiągnięć sportowych miasta na szczeblu województwa, makroregionu, kraju; możliwości polepszenia i rozbudowania bazy sportowej w latach 2020-2021;
- informacja z realizacji zadań inwestycyjnych miasta za trzy kwartały 2020 r.;
- informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: funkcjonowanie Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, działania profilaktyczne ,w tym prowadzone w szkołach, działalność świetlicy socjoterapeutycznej;
- analiza zaległości podatkowych za trzy kwartały 2020 r.;
- informacja na temat stanu przygotowania miasta do zimy 2020/2021;
- informacje w sprawie wyników analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia;
- informacja na temat udziału miasta w stowarzyszeniach samorządowych;
- podejmowanie uchwał i analiza zagadnień wynikających z bieżących potrzeb.


Porządek obrad został rozszerzony o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu – kwota 50 tys. zł w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki transportowej na potrzeby Szpitala Ogólnego im. Witolda Ginela w Grajewie.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

9. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Grajewo.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie XV Sesji Rady Miasta.

 

W kolko macieju to samo, jaka karetke przeciesz, Andruszkieiwicz juz podarowl to teraz trzeba placic ???
Napisał: grajewiak dodano: 2020-02-04 06:10:55

Podarował ale z kasy miasta i powiatu. Teraz czkawką odbija się kiełbasa wyborcza.
Napisał: Mieszkaniec dodano: 2020-02-05 13:53:56

Z karetkami już mi się pomieszało. Przecież w kampanii samochody obiecali i już były od Gwiazdowskiego, Andruszkiewicza i Krynickiej Bernadety. GDZIE ONE SĄ!?
Napisał: beduin dodano: 2020-02-06 15:18:23

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.