Wiadomości

Wolne stanowisko pracy - nabór

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko stażysty/ młodszego asystenta Sekcji Epidemiologii.

 

Warunki pracy:

wymiar etatu - 1

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie wyższe - preferowane: medyczne, pielęgniarskie , zdrowie publiczne

a) stażysta-  wykształcenie wyższe , osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów;

b) młodszy asystent – tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wykształcenie  mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, staż pracy- 1 rok

Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, MS Exel, MS Word).

2. Umiejętność redagowania pism.

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

4. Odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność.

Zakres głównych zadań  wykonywanych na stanowisku:

  1. Kontrola w zakresie reżimu przeciwepidemicznego w placówkach służby zdrowia i gabinetach prywatnych.
    Współudział i nadzór nad dezynfekcją w obiektach służby zdrowia.

  2. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, nadzoru epidemiologicznego , dokumentacji statystycznej oraz rejestrów z zakresu chorób zakaźnych.

  3. Przeprowadzanie kontroli sanitarnych/ wizytacji obiektów zgodnie z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych.

  4. Sporządzanie sprawozdań .

  5. Prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej na stanowisku pracy w Sekcji (w tym w oparciu o systemy informatyczne w zakresie chorób zakaźnych i szczepień.

  6. Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych  w podmiotach leczniczych.

    Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,

- kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- Curriculum Vitae (CV),

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w   pełni z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grajewie, 19-200 Grajewo, Plac Niepodległości 12, na potrzeby rekrutacji”.

Oferty niekompletne t.j, nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów:  do dnia   3 lipca 2020r. do godz. 15.00

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  1 sierpień 2020r.

Miejsce składania dokumentów:

- w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Plac Niepodległości 12, 19-200 Grajewo - Sekretariat, pokój nr 2,

- lub  pocztą  na w/w adres ( decyduje data stempla pocztowego)

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie
          lek.med. Jerzy Jan Nikliński

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.