Wąsosz: Obwieszczenie Wójta

aktualizacja: 2019-08-14 18:59:14     nr wiadomości: 39934     przeczytano: 6255     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz
zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 3051 i art. 3053 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) Wójt Gminy Wąsosz zawiadamia, że na terenie gminy Wąsosz trwa proces regulacji tytułów prawnych do nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz łączności publicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

W związku z powyższym wzywa się przedsiębiorców przesyłowych, o których mowa w art. 431 ww. ustawy zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu do składania w terminie do dnia 10 października 2019 roku wniosków o przeprowadzenie postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu. 

Wnioski należy składać na adres: Urząd Gminy Wąsosz Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, zgodnie z załącznikiem:

https://gminawasosz.pl/wp-content/uploads/2019/08/Wniosek-o-ustanowienie-sluzebnoci-przesylu.doc.

Względem przedsiębiorców przesyłowych zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu, którzy nie wystąpią z wnioskiem w ww. zakresie zostaną podjęte dalsze czynności przewidziane przepisami prawa związane z ochroną prawa własności dotyczące nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wąsosz zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

Ww. obwieszczenie podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsosz oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz.

  • wniosek przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu ze wskazaną powierzchnią gruntu (długość x szerokość), która zostanie (została) zajęta przez urządzenia przesyłowe oraz wskazanie przedmiotu służebności poprzez zaznaczenie na mapie zasadniczej w skali 1:1000 granic wykonywania tego prawa

  • 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu:     https://gminawasosz.pl/zalatwianie-spraw/.

      
Wójt Gminy

Czesław Ołdakowski

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.