Szczuczyn - Turniej Tańca

aktualizacja: 2014-09-17 17:13:23     nr wiadomości: 23141     przeczytano: 3477     Ilość komentarzy komentarze: 1
REGULAMIN I TURNIEJU TAŃCA NOWOCZESNEGO
DANCE  IN SZCZUCZYN 2014

I. Organizator: Miejski Dom Kultury w Szczuczynie
ul. Grunwaldzka 2
19 – 230 Szczuczyn
Tel./fax 86 272 52 83
e-mail: mdkszczuczyn@poczta.onet.pl

II. Termin i miejsce:
08.XI.2014r., godz. 11.00
Sala Gimnastyczna Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie
ul. Plac 1000 – lecia
19 – 230 Szczuczyn

III. Cel imprezy:
- popularyzacja różnych form tańca;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką;
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych z różnych placówek kulturalnych i oświatowych;
- integracja środowisk tworzących amatorski ruch artystyczny;
- krzewienie tańca jako formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży

IV.   Kategorie taneczne:
1) Disco Dance – układy w stylu disco
2) Show Dance – układy w postaci show, widowiska tanecznego, inscenizacji tanecznej;
3) Street Dance – wykorzystanie jednej lub kilku technik np. Hip – hop, funky, break Dance, electric boogie;
4) Inne formy taneczne – wszystkie układy, które swoim stylem nie pasują do pozostałych kategorii: taniec współczesny, jazz, modern jazz i inne.

V. Kategorie wiekowe:
Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
 od 6 do 9lat – szkoły podstawowe
 od 10-do 12 lat – szkoły podstawowe
 od 13 do 16 lat – szkoły gimnazjalne
 powyżej 16 lat – szkoły ponadgimnazjalne
W przypadku grup mieszanych, o kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.

VI. Warunki uczestnictwa:
1) Przesłanie na adres organizatora do dnia  26.X.2014r. kart zgłoszenia.
2) Wpisanie na listę uczestników – po dokonaniu opłaty startowej w wysokości 10 zł od osoby (uczestnik występujący w jednej kategorii tanecznej, za każdy kolejny występ po 5zł) w biurze organizatora lub przelewem na konto: 25.8768 0003 0000 1892 2000 0010
3)   W przypadku dokonywania przelewu na konto, proszę o podanie nazwy zespołu, instytucji   delegującej oraz za ile osób dokonano opłaty.
4) W razie konieczności uzyskania faktury, prosimy o przesłanie niezbędnych danych na maila.
5) Opiekunem grupy może być osoba pełnoletnia.
6) Każdy niepełnoletni uczestnik Turnieju zobowiązany jest posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.
7) Koszty związane z dojazdem, ubezpieczeniem  i zakwaterowaniem pokrywają uczestnicy Turnieju.

VII. Przebieg Turnieju:
1. Turniej składa się z eliminacji  i konkursu finałowego. W koncercie finałowym będą uczestniczyć wyłącznie zespoły wytypowane przez jury.
2. Turniej będzie przebiegał w następujących kategoriach tanecznych:
 solo, czas prezentacji do 1 minuty 30 sekund,
 duety, czas prezentacji do 2 minut 30 sekund,
 formacje, czas prezentacji do 4 minut 30 sekund
3. Przekroczenie czasu wykonania stanowi podstawę wykluczenia z Turnieju.
4. Uczestnicy mogą startować tylko w dwóch kategoriach.
5. W Turnieju jako uczestnicy nie mogą brać udziału instruktorzy taneczni oraz opiekunowie grup tanecznych.
6. Uczestnicy występują przy nagraniach własnych.
7. Podkłady muzyczne powinny być przygotowane na płytach CD i opisane (nazwa grupy, nr utworu).
8. Turniej oceniany będzie przez profesjonalne jury.
9. Jury będzie oceniało zespoły i indywidualnych uczestników według: techniki tańca, nowych form tanecznych, muzyki, choreografii, ogólnej prezentacji scenicznej, estetyki kostiumów i doboru rekwizytów.
10. Jury w koncercie galowym przyzna nagrody i wyróżnienia.
11. W Turnieju przewidziano 3 Puchary w każdej kategorii tanecznej i wiekowej (za I, II i III miejsce).

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zapewnia:
- ubezpieczenie imprezy;
- Puchary i dyplomy w Turnieju;
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolna techniką podczas publicznych prezentacji konkursowych w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronie internetowej.
3. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania porządku na sali gimnastycznej, a w szczególności w szatniach. Za porządek w szatni odpowiada opiekun grupy.
4. Złożenie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników warunków Turnieju i niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu rozstrzygnięcia niniejszego Turnieju, w tym publikacji ogłoszenia wyników oraz promocji Turnieju. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator Turnieju.

A te 10 zl. to na nagrody. Czy to na bilety wstepu, zeby ogladac innych.
Napisał: ciekawe dodano: 2014-09-18 18:37:00

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.