Radziłów: oferta pracy

aktualizacja: 2017-04-07 22:14:16     nr wiadomości: 31435     przeczytano: 5323     Ilość komentarzy komentarze: 0

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Radziłowie, ul. Plac 500 -lecia 15  zaprasza do złożenia ofert na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny –  forma zatrudnienia umowa o pracę,  pełny etat na zastępstwo.

Wymagane kwalifikacje określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 163) . Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

– posiada  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
– do 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika
b) pedagogika specjalna
c) politologia
d) psychologia
e) socjologia
f) nauki o rodzinie
g) polityka społeczna.

Do zakresu wykonywanych zadań  należeć  będzie:
1. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych/ w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną.
2. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Organizowanie i zabezpieczenie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla osób samotnych i niepełnosprawnych.
4. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych  w sprawie udzielenia pomocy społecznej.
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
6. Organizowanie pomocy w różnych formach w miejscu zamieszkania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
7. Świadczenie pracy socjalnej.
8. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia.
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
10. Wyjazdy w teren Gminy Radziłów zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

list motywacyjny,
życiorys-curriculum vitae,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Okres zatrudnienia pracownika socjalnego – od  zaraz na zastępstwo. Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) .

Mile widziane prawo jazdy oraz własny samochód.

Termin składania ofert ustala się do dnia 30 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie, pok. 4 do godz. 15.45.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.