Wiadomości

Pomysł na rozwój Grajewa?

Zgłoś swój pomysł na rozwój Grajewa

Miasto Grajewo ogłasza nabór przedsięwzięć do Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), tj. dokumentów, które są opracowywane w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich mieszkańców Grajewa z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie przedsięwzięć, inwestycji, imprez, wydarzeń, akcji promocyjnych, działań usprawniających funkcjonowanie Urzędu Miasta Grajewo i podnoszących jakość świadczonych usług, a także innych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach w Grajewie.

Aby ułatwić Państwu kreowanie przedsięwzięć, sporządziliśmy zestawienie kluczowych problemów zidentyfikowanych w Grajewie i obszarów, w których samorząd lokalny powinien podjąć zdecydowane działania. W zestawieniu ujęliśmy również, wymieniane najczęściej przez mieszkańców, atuty (potencjały) miasta, które należy wykorzystać. Z analizy danych statystycznych, badań ankietowych przeprowadzonych w 2020 roku, wielu spotkań m.in. z lokalnymi liderami, mieszkańcami, czy przedsiębiorcami wynika, że wskazane obszary wymagają pilnej interwencji. Katalog oczywiście nie jest zamknięty.

Zgłaszane przez Państwa przedsięwzięcia powinny przyczynić się do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych miasta, dzięki czemu poprawi się sytuacja mieszkańców, a tym samym Grajewo stanie się atrakcyjnym miejscem do życia i pracy. Powinny  również odnosić się do kilku obszarów funkcjonowania miasta, np.: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, technicznego, przestrzennego, kulturowego, finansowego, związanego z zarządzaniem miastem, obsługą mieszkańców przez instytucje publiczne i innych.

Idealnie byłoby, gdyby projekty były wielowymiarowe i kompleksowe, łączyły elementy nieinwestycyjne z inwestycyjnymi.

Państwa pomysł na przedsięwzięcie, wydarzenie, czy inwestycję nie jest aż tak bardzo rozbudowany i wielotematyczy? Nie szkodzi! Proszę zgłosić swoją propozycję zadania, a członkowie Zespołu miejskiego, powołanego przez Burmistrza Miasta Grajewo, odpowiednio ją dopracują i połączą z innymi działaniami. Może Państwa pomysł zainspiruje urzędników i stanie się częścią większego projektu? Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe wielowymiarowe projekty, które zgłaszający chciałby umieścić w Planie Rozwoju Lokalnego lub Planie Rozwoju Instytucjonalnego, jak i wstępne propozycje lub postulaty, co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte w mieście Grajewo. Ważne, żeby były nastawione na poprawę życia mieszkańców i użytkowników miasta, stanowiły odpowiedź na kluczowe problemy i bariery rozwoju Grajewa oraz przyczyniały się do odwrócenia negatywnych trendów rozwojowych.

Kartę przedsięwzięcia mogą wypełnić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty publiczne, podmioty prywatne, czyli w zasadzie wszyscy, którym zależy na rozwoju Grajewa: począwszy od mieszkańców miasta poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości, lokalnych liderów, czy też przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Jedna osoba, instytucja lub organizacja może zgłosić kilka przedsięwzięć – każda propozycja powinna być opisana na oddzielnej Karcie.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w PRL i PRI, w tym, będą weryfikowane pod kątem zgodności z celami Programu „Rozwój Lokalny”, ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk rozwojowych zdiagnozowanych w mieście oraz pod kątem ich wykonalności.

Wypełnioną Kartę przedsięwzięcia należy dostarczyć do dnia 12 lipca 2020 roku:

 • w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: e.lipowska@um.grajewo.pl w tytule wiadomości należy wpisać: „KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA” (preferowana forma składania pomysłów na rozwój miasta);

 • w formie papierowej - drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, z dopiskiem: „KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA”;

 • w formie papierowej - do punktu podawczego zlokalizowanego na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy urzędu lub do skrzynki zamontowanej przy wejściu do budynku Urzędu;

POZOSTAŁE PRZYDATNE INFORMACJE:

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeżeli Państwo nie jesteście zainteresowani uczestnictwem w dalszym etapie doprecyzowania/konstruowania przedsięwzięć, to możecie zostać anonimowi. Liczy się Państwa pomysł i zaangażowanie w rozwój Grajewa.

 2. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej Kartę przedsięwzięcia jest dobrowolne. Jeżeli Państwo podaliście w Karcie swoje dane osobowe, oznacza to jednocześnie, że wyraziliście zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Przed udostępnieniem danych osobowych drogą elektroniczną (e-mail) prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w Karcie. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zgłoszenia propozycji przedsięwzięcia do projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom” w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” oraz w dalszym etapie doprecyzowania/konstruowania przedsięwzięć, które zostaną wpisane do Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

 3. Proszę wypełnić formularz tak, jak Państwo potrafią. Nie wszystkie pola muszą być szczegółowo uzupełnione. Jeśli któreś zagadnienie nie jest jasne, można pozostawić puste pole.

 4. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Prostko, tel. 86 273 08 29. Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków podpowie Państwu, co powinniście wpisać w poszczególne pola Karty przedsięwzięcia.

Liczymy na Państwa pomoc w wyścigu o dofinansowanie liczące od 3 mln euro do 10 mln euro. Jedynie ok. 15 miast, które najlepiej przygotują swoje Kompletne propozycje projektu (w tym Plan Rozwoju Lokalnego i komplementarny z nim Plan Rozwoju Instytucjonalnego) otrzyma wsparcie finansowe.

Szczegóły Programu „Rozwój Lokalny”, w którym bierze udział Miasto Grajewo można znaleźć na stronie internetowej https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/

Informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto Grajewo w ramach projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom” umieszczane są na stronie internetowej https://www.grajewo.pl/pl/rozwojlokalny

 

 

Zidentyfikowane problemy rozwojowe i atuty miasta

Na podstawie analizy danych statystycznych, danych zgromadzonych w Urzędzie Miasta, badań ankietowych przeprowadzonych w 2020 roku z młodzieżą, przedsiębiorcami oraz spotkań z lokalnymi liderami i mieszkańcami, określono wstępnie problemy rozwojowe i atuty miasta. Poniżej zostały zaprezentowane tylko główne elementy, których katalog nie jest zamknięty. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu kreację propozycji przedsięwzięć, których celem powinno być rozwiązanie problemów z wykorzystaniem posiadanych atutów. 

Główne problemy rozwojowe miasta:

 • Demograficzne: migracje młodych osób, spadek liczby mieszkańców miasta.

 • Ograniczona (niska) atrakcyjność miejsc pracy (niskie płace i mało propozycji ciekawej pracy dla młodych /wykształconych osób).

 • Ograniczona oferta rozrywkowa i rekreacyjna dla różnych grup społecznych, w tym: młodych i seniorów.

 • Niski w relacji do innych miast poziom drobnej przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców Grajewa.

 • Niewystarczający poziom integracji i współpracy pomiędzy grupami mieszkańców, instytucjami, biznesem.

 • Niska aktywność społeczna i zawodowa części mieszkańców wymagających stałego wsparcia, w tym bezrobotnych i niepełnosprawnych.

 • Niska funkcjonalność i estetyka przestrzeni w centrum miasta oraz na wybranych obszarach miejskich.

 • Niewystarczająca aktywność mieszkańców w zakresie odpowiedzialności za rozwój miasta.

 • Niski poziom realizacji usług społecznych drogą elektroniczną.

 • Niewystarczający poziom dostosowania infrastruktury i przestrzeni miejskiej do standardów ochrony środowiska i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podstawowe atuty rozwojowe miasta:

 • Duży potencjał budynków i przestrzeni miejskich (Park Solidarności, teren w okolicy Jeziora Brajmura, rzeka Ełk, Plac Niepodległości, teren po byłej „Strzelnicy”, teren wokół klubu „Hades”, budynek dworca PKP, inne budynki i działki).

 • Duży potencjał położenia (położenie na skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych, bliskość Biebrzańskiego Parku Narodowego, trasa Rail Baltica).

 • Aktywność organizacji harcerskich, strzeleckich, tradycje militarne.

 • Ciekawe dziedzictwo historyczne. 

 • Znane i rozpoznawalne w kraju osoby pochodzące z Grajewa.

 • Oferta Grajewskiego Centrum Kultury; Muzeum Mleka; Pływalnia Miejska. 

 • Duże zainteresowanie sportem w mieście.

 • Funkcjonowanie szpitala w Grajewie.

 • Obecność w mieście kilku dużych i znanych przedsiębiorstw.

 • Dobra jakość edukacji.

 • Wiedza i umiejętności mieszkańców (w tym przedsiębiorców) w zakresie branży przetwórstwa rolnego, spożywczego, produkcji materiałów budowlanych i wyrobów drewnianych oraz drewnopochodnych.

 • Dobry ogólny poziom infrastruktury technicznej (dobry stan infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej, elektroenergetycznej, informatycznej i gazowej oraz  możliwość jej dalszej rozbudowy).

Wymienione problemy i atuty nie stanowią zamkniętej listy.

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.