PSSE - ogłoszenia o naborze

aktualizacja: 2017-08-10 09:39:00     nr wiadomości: 32572     przeczytano: 5872     Ilość komentarzy komentarze: 0

1.

OGŁOSZENIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Grajewie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko stażysty/młodszego asystenta w Sekcji Higieny Komunalnej.

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe-  preferowane: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ochrona wód, zdrowie publiczne:

a) stażysta- tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,  mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów
b) młodszy asystent – tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,  mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, staż pracy- 1 rok

Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.

Zakres głównych zadań  wykonywanych na stanowisku:

1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa określających wymagania higieniczne i zdrowotne obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2. Sprawowanie nadzoru nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, wodę ciepłą oraz nad kąpieliskami i pływalniami.
3. Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych.
4. Prowadzenie bieżących i okresowych ocen jakości wody.
5. Prowadzenie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi postępowania i unieszkodliwiania odpadów medycznych.
6. Prowadzenie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w obiektach objętych nadzorem.
8. Sporządzanie dokumentacji,  analiz i sprawozdań oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji w ww. zakresie.


Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,
- kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- Curriculum Vitae (CV),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016r, poz.922).

Oferty niekompletne t.j, nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.

Nadesłane oferty  podlegają zwrotowi oprócz listu motywacyjnego i CV.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów:  do dnia   18 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  wrzesień 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

- w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Plac Niepodległości 12, 19-200 Grajewo - sekretariat, pokój nr 2,
- lub  pocztą  na w/w adres (decyduje data stempla pocztowego)


Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie
lek. med. Jerzy  Jan Nikliński

 

_________________________

2.

OGŁOSZENIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Grajewie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko stażysty/ młodszego asystenta Pionu Higieny Pracy.

 

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie wyższe - preferowane: biologia, biotechnologia, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, chemia

a) stażysta- tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,  mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów
b) młodszy asystent – tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,  mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, staż pracy- 1 rok

Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.

Zakres głównych zadań  wykonywanych na stanowisku:

  1. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych, detergentów, prekursorów narkotyków, środków zastępczych, produktów biobójczych.

  2. Przeprowadzanie kontroli sanitarnych/ wizytacji obiektów zgodnie z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych.

  1. Prowadzenie postępowań i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej.

  1. Prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrzej na stanowisku pracy w Higienie Pracy.


Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,
- kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- Curriculum Vitae (CV),
- kserokopia dowodu osobistego,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016r, poz.922).

Oferty niekompletne t.j, nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.

Nadesłane oferty  podlegają zwrotowi oprócz listu motywacyjnego i CV.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów:  do dnia   18 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  wrzesień 2017r.


Miejsce składania dokumentów:

- w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Plac Niepodległości 12, 19-200 Grajewo - Sekretariat, pokój nr 2,

- lub  pocztą  na w/w adres ( decyduje data stempla pocztowego)


Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie
lek. med. Jerzy  Jan Nikliński

Grajewo, dnia 28 lipca 2017 r.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.