Ogłoszenie

aktualizacja: 2021-01-18 17:13:21     nr wiadomości: 44594     przeczytano: 4305     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr VII/61/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 27 stycznia 2021 r. do 16 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w godzinach od 7:30 do 15:30, w sali konferencyjnej (pokój nr 29) projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.um.grajewo.pl/ w zakładce Informacje i ogłoszenia oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: https://www.grajewo.pl/ w zakładce „Aktualności”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 r. o godz. 16:00 w formie zdalnej przy użyciu platformy internetowej ZOOM. Poniżej dane do logowania: 

https://us02web.zoom.us/j/87653485466?pwd=Y1hyQ2phK0FOeGRFYVN5UHFieHRvQT09

Meeting ID: 876 5348 5466. Passcode: 803963

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do Burmistrza Miasta należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: sekretariat@um.grajewo.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta.

 

BURMISTRZ MIASTA

DARIUSZ LATAROWSKI

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.