Konsultacje społeczne

aktualizacja: 2019-10-11 17:16:57     nr wiadomości: 40440     przeczytano: 4288     Ilość komentarzy komentarze: 0

Burmistrz Szczuczyna, zarządzeniem z dnia 10 października br. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok postanawia przeprowadzić konsultacje projektu powyższego Programu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o konsultacjach oraz projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania publiczne w 2020 roku,  tj. do 8 listopada 2019 r. 

Opinie należy składać na piśmie na formularzu stanowiącym załącznik do wydanego zarządzenia osobiście  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, lub przesyłać pocztą na adres Urzędu bądź pocztą elektroniczną  na adres aromaniuk@um.szczuczyn.pl 

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.