Konkurs na logo GCK

aktualizacja: 2016-01-25 20:14:20     nr wiadomości: 27356     przeczytano: 2860     Ilość komentarzy komentarze: 1

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie na logo Grajewskiego Centrum Kultury.

Nagroda – 2000,00 zł

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA ZNAK GRAFICZNY (LOGO)

GRAJEWSKIEGO CENTRUM KULTURY


 

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Grajewskie Centrum Kultury (GCK), ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo

 

§2. CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (zwanego w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu „Logo”), stanowiącego utwór plastyczny w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Zwycięskie Logo stanie się oficjalnym symbolem Grajewskiego Centrum Kultury i będzie wykorzystywany w jego identyfikacji wizualnej poprzez umieszczanie na szeroko rozumianych materiałach informacyjno-promocyjnych i popularyzatorskich, takich jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, postery, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz na innych materiałach przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez GCK.

 

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), która zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

 2. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów.

 3. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje poprzez jego złożenie w siedzibie Organizatora lub przesłanie pocztą na adres Grajewskiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie – Logo” i oznaczonej indywidualnym „godłem” autora.

 4. W kopercie powinny się znajdować:

 1. projekt logo w formie papierowej na karcie formatu min. A5

 2. projekt logo w formie pliku graficznego w formacie .tiff  rozdzielczości min. 600 dpi i wielkości dłuższego wymiaru nie mniejszej niż 2000 pikseli (ewentualnie w wersji wektorowej zapisane w formacie .eps), zapisanego na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD (płyty DVD lub pamięci wymiennej Pendrive)

 3. dodatkowa, zamknięta koperta oznaczona takim samym indywidualnym „godłem” autora, zawierająca: imię i nazwisko autora, wraz z adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym i adresem e-mail oraz podpisane przez uczestnika oświadczenia, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu

 1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowanie projektu logo ponosi uczestnik konkursu.

 2. Nadesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie akceptację zapisów niniejszego regulaminu przez uczestnika konkursu.

 

§4. WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAC PROJEKT LOGO

 1. Projekt Logo może zawierać pełną nazwę instytucji: „Grajewskie Centrum Kultury” bądź jej skrót: „GCK w Grajewie”, „GCK Grajewo”.

 2. Projekt Logo powinien odwoływać się do ustawowego zakresu działalności GCK tj: „wielokierunkowej działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury oraz gromadzenia, trwałej ochrony i promowania dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa miasta Grajewa i regionu”.

 3. Projekt Logo może odwoływać się do lokalizacji siedziby GCK tj. miasta Grajewa bądź powiatu grajewskiego.

 4. Projekt Logo powinien charakteryzować nowoczesną instytucję kultury.

 5. Projekt Logo może być wykonany dowolną techniką. Preferowana jest ograniczona gama kolorystyczna oraz forma umożliwiająca czytelność znaku po zamianie go na wersję jednobarwną.

 6. Projekt Logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania zgodnego z polami eksploatacji wymienionymi w § 7 niniejszego Regulaminu oraz powinien zapewnić przejrzystą i łatwą do utrzymania strukturę bez względu na technikę wykonania.

 

§5. TERMINY i NAGRODA

 1. Termin ogłoszenia konkursu następuje 25 stycznia 2016 r.

 2. Termin dostarczenia prac konkursowych mija 26 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora). Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie, uszkodzenie projektu powstałe podczas przesyłki.

 3. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się do 15 marca 2016 r.

 4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 14 dni po dokonaniu rozstrzygnięcia konkursu przez komisję konkursową.

 5. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł)

 

§ 6. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

 2. Komisja konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru nagrodzonej pracy. Projekty zostaną poddane ocenie pod względem funkcjonalności, innowacyjności, zgodności z zasadami regulaminu, a także odzwierciedlenia charakteru GCK.

 3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybrania najlepszej pracy bez podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

 5. Organizator może dokonać warunkowego wyboru zwycięskiego projektu, tzn. uzależnić uznanie danego projektu Logo za zwycięski od wprowadzenia przez uczestnika konkursu określonych przez Komisję zmian projektu. Dokonanie przez uczestnika zmian wymaganych przez Komisję i przedstawienie w ten sposób zmodyfikowanego projektu skutkować będzie uznaniem zmodyfikowanego projektu za zwycięski.

 6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone na stronach internetowych w terminie do 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu przez komisję konkursową.

 7. Wyniki konkursu są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzony projekt znaku graficznego narusza przepisy prawa autorskiego osób trzecich.

 

§ 7. PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO DO WYKORZYSTANIA LOGO

 1. Projekt logo musi być oryginalny, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie czy też powielanie innych projektów, zwłaszcza, gdy ich autor nie wyraził na to zgody.

 2. Autor pracy wybranej przez Komisję Konkursową zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

 1. wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,

 2. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 3. rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie oraz budowanie na bazie projektu innych elementów

 4. komunikacji wizualnej instytucji,

 5. publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,

 6. wprowadzanie projektu do pamięci komputera, umieszczanie w sieci itp.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego regulaminu w sposób wiążący rozstrzyga Komisja Konkursowa

 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Grajewskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.mdk.grajewo.pl

 3. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać
  w Grajewskim Centrum Kultury u Pani Jagody Popko, tel. 86-272-29-91 w. 15,
  email: jadwiga.popko@mdk.grajewo.pl

 

Niech GCK zgłosi się do agencji reklamowej. Stworzą profesjonalną księgę znaku z wszelkimi wytycznymi i typografią. Zapłacą 4 tys i już! A nie wszystko na pół gwizdka!
Napisał: brand book dodano: 2016-01-25 22:23:33

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.