Obwieszczenie Starosty (16.02)

aktualizacja: 2021-02-17 13:32:10     nr wiadomości: 44868     przeczytano: 1235     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, dnia 16.02.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E   

STAROSTY  GRAJEWSKIEGO


Zgodnie z art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję, że zostały zatwierdzone "Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych  na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów:

Bełda, Ciszewo, Danowo, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Stoczek, Turczyn, Woźnawieś - gmina Rajgród, Brodowo, Brychy, Czachy, Karwowo, Klimaszewnica, Łoje Awissa, Mścichy, Okrasin, Racibory, Radziłów, Sośnia – gmina Radziłów”. Przedsięwzięcie jest realizowane  na okres 10 lat.

Z wyżej wymienioną dokumentacją, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42  pkt 2 cytowanej ustawy oraz  podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 cytowanej ustawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach  8.00 – 15.00.

     STAROSTA
    
Waldemar Remfeld

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.