OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2021-01-11 16:22:44     nr wiadomości: 44529     przeczytano: 1069     Ilość komentarzy komentarze: 0

 Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa), zawiadamiam,

że Starosta Grajewski prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez  Powiat Grajewski na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 3/2020 z dnia 06.04.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 08.06.2020 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmienionej ostateczną decyzją Starosty Grajewskiego Nr 5/2020 z dnia 17.07.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 12.08.2020 r.)  o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „ Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w m. Niedźwiadna gm. Szczuczyn” , z rygorem natychmiastowej wykonalności, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0018 Niedźwiada, gmina Szczuczyn, jako działka: nr 50/1 (powstała z podziału działki nr 50), stanowiącą uprzednio własność Pana Niebrzydowskiego Stanisława- nie żyje.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa, informuję, że Strony mają możliwość w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty.  

Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B pokój Nr 11 w godz. 730 – 1530.

W razie działania przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnika. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony powinno być udzielone na piśmie.

Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.