Obwieszczenie

aktualizacja: 2021-01-08 16:34:14     nr wiadomości: 44510     przeczytano: 1155     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa),  zawiadamiam,

że Starosta Grajewski prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Radziłów na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 4/2020 z dnia 22.04.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 09.06.2020 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nr 162524B w miejscowości Karwowo gmina Radziłów”, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 0011 Karwowo, gmina Radziłów, jako działka: nr 92/1 (powstała z podziału działki nr 92), stanowiącą uprzednio własność Pani Władysławy Czarnowskiej- nie żyje.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa, informuję, że Strony mają możliwość w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty.  

Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji  i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B pokój Nr 9 w godz. 730 – 1530.

W razie działania przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnika. Pełnomocnictwo do działania  w imieniu strony powinno być udzielone na piśmie.

Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.