OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2020-07-02 14:37:47     nr wiadomości: 42796     przeczytano: 5954     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia    02.07.2020 r.


Na podstawie art. 72 § 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

Starosta Grajewski 
zawiadamia, że na wniosek E-SUN PV1 sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk została wydana w dniu 02.07.2020 r. decyzja nr 168/2020 znak: (nr sprawy WA.6740.99.2020) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Wojewodzin I o mocy wytwórczej do 1 MW   wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z przyłączem, magazynem energii i stacją ładowania, realizowanej w południowej części działki o nr ew. 235 m. Wojewodzin, gmina Grajewo
.
Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30, 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.