OGŁOSZENIE

aktualizacja: 2020-06-28 13:42:36     nr wiadomości: 42754     przeczytano: 4349     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE 

W STAROSTWIE POWIATOWYM
W GRAJEWIE ul. STRAŻACKA 6B. 

 

Starosta Grajewski

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 

na stanowisko urzędnicze: Inspektor

 

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

 2. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r poz. 1282),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie wyższe,

 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

 6. staż pracy: 3 lata,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Wymagania dodatkowe : 

 1. znajomość przepisów: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o dostępie do informacji publicznej, znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość prawa prasowego, znajomość prawa autorskiego,

 2.  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXCEL,

 3. umiejętność redagowania oraz korekty tekstów i komunikatów medialnych

 4. mile widziane doświadczenie pracy w administracji,

 5. umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, komunikatywność, łatwość w wypowiadaniu się i pisaniu tekstów.  


 

5. Główne zadania na stanowisku pracy: 

 1. prowadzenie strony internetowej Powiatu,

 2. prowadzenie portali społecznościowych obsługiwanych przez Powiat,

 3. gromadzenie materiałów filmowych i fotograficznych oraz ich dystrybucja,

 4. fotografowanie i nagrywanie materiałów filmowych promujących Powiat,

 5. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem praw autorskich wykorzystywanych przez Wydział promocji materiałów,

 6. przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych,

 7. przygotowywanie projektów graficznych (publikacji, ulotek, plakatów oraz innych) do dystrybucji elektronicznej oraz do druku,

 8. prowadzenie działań w zakresie publikacji i wydawnictw promocyjnych,

 9. przygotowywanie projektów banerów, ścianek, roll-upów, wystaw oraz innych elementów ekspozycyjnych związanych z promocją oraz historią Powiatu,

 10. przygotowywanie informacji dla lokalnej prasy i portali informacyjnych na temat wydarzeń realizowanych przez Powiat,

 11. przygotowywanie tekstów przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach promocyjnych Powiatu,

 12. organizacja informacji wizualnej Powiatu oraz jej bieżąca aktualizacja,

 13. przygotowywanie projektów graficznych związanych z promowaniem Powiatu,

 14. przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o działających na terenie powiatu grajewskiego jednostkach, organizacjach, podmiotach gospodarczych i innych instytucjach,

 15. organizowanie i obsługa spotkań Starosty ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami,

 16. przygotowywanie okolicznościowych przemówień,

 17. opracowanie powiatowego kalendarza uroczystości i wydarzeń kulturalnych, planowanie wydatków związanych z dotacjami w zakresie kultury,

 18. współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury,

 19. przygotowanie materiałów i publikacji informacyjnych we współpracy z innymi Wydziałami Starostwa,

 20. podejmowanie działań związanych z organizacją i współorganizacją na terenie Powiatu obchodów świąt i rocznic, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących Powiat,

 21. wykonywanie zadań służby  bhp w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

 

       6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca z klientem. Praca przy komputerze i obsłudze  urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.  

                                                                                                                      

 1. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 2. kserokopie świadectw pracy dokumentujących okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,

 4. podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku:   Inspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

 

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Inspektor  w Starostwie Powiatowym w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do dnia 07 lipca 2020 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.


 

Grajewo, 25.06.2020 r.

Klauzula informacyjna

dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski  z siedzibą
  w Grajewie przy ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel: 86 2738463, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest pod numerem tel. nr.  86 2738465 lub adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie administratora.

 2. Dane osobowe Pana/Pani będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  a na podstawie Pana/Pani zgody – inne podmioty lub osoby.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, niezbędny
  do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Starosta Grajewski ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 7.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania  złożonej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji. 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.