Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2019-09-11 11:41:38     nr wiadomości: 40168     przeczytano: 8200     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  GRAJEWSKIEGO
z dnia 11.09.2019 r.

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm.Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240 dr. nr103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 10334B, odc. IV w km 0+407.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 5.09.2019 r. /po uzupełnieniu braków formalnych/ na wniosek Wójta Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, działającego w imieniu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240 dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 10334B, odc. IV w km 0+407.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki o nr ewidencyjnych : 56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 204/1, 232/1, 232/2276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 283/5, 283/8 – obręb Toczyłowo, oraz części działek 61/2, 62, 197/2, 199/2, 202/2, 203/9, 203/14, 204/2, 275, 277, 280, 281, 282/3, 283/4, 284/1, 286/1, 287/1, 289, 290, 292, 441, 283/13 – obręb Toczyłowo.

Działki ulegające podziałowi:
Obręb ewidencyjny Toczyłowo, jednostka ewidencyjna Grajewo-gmina:
Działka nr ewid. 61/2 o pow. 1,50 ha na działki:
a) 61/3 o powierzchni 0,0117 ha    b) 61/4 o powierzchni 1,49 ha
Działka nr ewid. 62 o pow. 1,94 ha na działki:
a) 62/1 o powierzchni 0,0230 ha    b) 91/2 o powierzchni 1,92 ha

Działka nr ewid. 197/2 o pow. 0,5864 ha na działki:
a) 197/5 o powierzchni 0,0837 ha    b) 197/6 o powierzchni 0,5027 ha
Działka nr ewid. 199/2 o pow. 0,6026 ha na działki:
a) 199/9 o powierzchni 0,0088 ha    b) 199/10 o powierzchni 0,5938 ha
Działka nr ewid. 204/2 o pow. 1,7215 ha na działki:
a) 204/9 o powierzchni 0,1123 ha    b) 204/10 o powierzchni 1,6092 ha
Działka nr ewid. 203/9 o pow. 0,1054 ha na działki:
a) 203/19 o powierzchni 0,0026 ha    b) 203/20 o powierzchni 0,1028 ha
Działka nr ewid. 203/14 o pow. 0,8595 ha na działki:
a) 203/21 o powierzchni 0,0119 ha    b) 203/22 o powierzchni 0,8476 ha
Działka nr ewid. 275 o pow. 0,35 ha na działki:
a) 275/1 o powierzchni 0,0006 ha     b) 275/2 o powierzchni 0,35 ha
Działka nr ewid. 277 o pow. 1,79 ha na działki:
a) 277/3 o powierzchni 0,0707 ha     b) 277/4 o powierzchni 1,72 ha
Działka nr ewid. 292 o pow. 0,26 ha na działki:
a) 292/1 o powierzchni 0,0214 ha    b) 292/2 o powierzchni 0,24 ha
Działka nr ewid. 280 o pow. 0,36 ha na działki:
a) 280/3 o powierzchni 0,0088 ha    b) 280/4 o powierzchni 0,35 ha
Działka nr ewid. 281 o pow. 0,28 ha na działki:
a) 281/3 o powierzchni 0,0078 ha    b) 281/4 o powierzchni 0,27 ha
Działka nr ewid. 282/3 o pow. 0,3306 ha na działki:
a) 282/6 o powierzchni 0,0131 ha    b) 282/7 o powierzchni 0,3175 ha
Działka nr ewid. 284/1 o pow. 0,21 ha na działki:
a) 284/2 o powierzchni 0,0078 ha    b) 284/3 o powierzchni 0,20 ha
Działka nr ewid. 286/1 o pow. 0,42 ha na działki:
a) 286/2 o powierzchni 0,0137 ha    b) 286/3 o powierzchni 0,41 ha
Działka nr ewid. 287/1 o pow. 0,4466 ha na działki:
a) 287/2 o powierzchni 0,0183 ha    b) 287/3 o powierzchni 0,4283 ha
Działka nr ewid. 289 o pow. 0,05 ha na działki:
a) 289/1 o powierzchni 0,0030 ha    b) 289/2 o powierzchni 0,05 ha
Działka nr ewid. 290 o pow. 0,28 ha na działki:
a) 290/1 o powierzchni 0,0130 ha    b) 290/2 o powierzchni 0,27 ha

Działka nr ewid. 441 o pow. 106,31 ha na działki:
a) 441/1 o powierzchni 0,0343 ha    b) 441/5 o powierzchni 106,22 ha
c) 441/2 o powierzchni 0,0210 ha    d) 441/3 o powierzchni 0,0130 ha
e) 441/4 o powierzchni 0,0188 ha
Działka nr ewid. 202/2 o pow. 0,3642 ha na działki:
a) 202/5 o powierzchni 0,0082 ha    b) 202/6 o powierzchni 0,3560 ha
Działka nr ewid. 283/4 o pow. 0,0422 ha na działki:
a) 283/14 o powierzchni 0,0083 ha    b) 283/15 o powierzchni 0,0339 ha
Działka nr ewid. 283/13 o pow. 0,0191 ha na działki:
a) 283/16 o powierzchni 0,0015 ha    b) 283/17 o powierzchni 0,0176 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować:
ppkt. a), c), d), e) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7 30 -15 30 , tel. 86 273 84 69, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie:  bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.