Gmina Rajgród

aktualizacja: 2019-08-30 15:11:23     nr wiadomości: 40066     przeczytano: 10781     Ilość komentarzy komentarze: 0

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Rajgród”. Inwestycja podzielona jest na części:

Część 1: „ Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bukowo”

Część 2: „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka” Realizacja inwestycji w szczególności obejmuje:

Część 1: „ Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bukowo”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102885B w miejscowości Bukowo o długości ok. 477,05 m i obejmuje swym zakresem m in.: - przebudowę nawierzchni jezdni, - wykonanie poboczy, - wykonanie zjazdów, - wykonanie odwodnienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni jezdni w jednym z dwóch wariantów do wyboru przez Wykonawcę: 1. Wariant 1 – jezdnia o nawierzchni bitumicznej: - warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 lub AC 16S TD 50/70 , grubość 6 cm – dla kategorii ruchu KR1-KR2, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm, - warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm, lub 2. Wariant 2 – jezdnia o nawierzchni betonowej: - nawierzchnia z fibrobetonu klasy wytrzymałości C35/45 grubości 15 cm - podbudowa betonowa klasy wytrzymałości C8/10 grubości 12 cm. - warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa łamanego 30% o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, - grunt rodzimy lub nasypowy stabilizowany mechanicznie. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą kosztorysów ofertowych, zgodnie z załącznikami do SIWZ Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, przy czym, przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.