Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2019-08-30 12:14:01     nr wiadomości: 40064     przeczytano: 8593     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

dotyczące sprostowania obwieszczenia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.08.2019 znak sprawy WA.6740.137.4.2019


Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w obwieszczeniu z dnia 28.08.2019 r., prostuję oczywistą omyłkę :

Starosta Grajewski w dniu 28.04.2019 r. wydał obwieszczenie o treści:

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 31.07.2019 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, działającego w imieniu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borawskie Awissa, gm. Radziłów”. 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :  

Działki o nr ewidencyjnych działki nr działki nr 179, 181 – obręb Borawskie Awissa, oraz części działek 102/4, 152/2 – obręb Borawskie Awissa.

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Rydzewo Pieniążek, jednostka ewidencyjna Radziłów:

Działka nr ewid. 102/4 o pow. 3,3846 ha na działki:

a) 102/6 o powierzchni 0,1605 ha       b) 102/5 o powierzchni 2,9798 ha                                         c)102/7 o powierzchni 0,2443

Działka nr ewid. 152/2 o pow. 4,6888 ha na działki:

a)152/4 o powierzchni 0,0211 ha      b) 152/3 o powierzchni 4,6677 ha

Powyższe oznaczenia interpretować :        

ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) i c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

   W dniu 30.08.2019 r. z urzędu sprostowano oczywistą omyłkę polegającą na zmianie zapisu z
  „1. Obręb ewidencyjny
Rydzewo Pieniążek, jednostka ewidencyjna Radziłów :”

na:
 
„1. Obręb ewidencyjny Borawskie Awissa, jednostka ewidencyjna Radziłów :”


Powyższe zmiana staje się integralną częścią obwieszczenia z dnia 28.08.2019 r.

Pozostałe zapisy w obwieszczeniu z dnia 28.08.2019 r. pozostają bez zmian.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.